تبلیغات
Department Of Electrical Engineering Ashtian Islamic Azad University - نكات آموزشی

دانشجوی كارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب نماید.

حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره كارشناسی ارشد ، 12 است.

تبصره 1 :اگر نمره دانشجو در یك درس انتخابی كمتر از 12 باشد، می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس ، درس دیگری را انتخاب نماید.

دانشجویانی كه در دوره كارشناسی دروس1- وصایای حضرت امام خمینی (ره)2-اندیشه اسلامی2 (معارف 2)3-آشنایی با كامپیوتر(برنامه سازی كامپیوتر/كاربرد كامپیوتر)را نگذرانده اند می بایست این دروس را در دوره كارشناسی ارشد بگذرانند.


میانگین نمرات دروس دانشجو ، در دوره كارشناسی ارشد ، در هر نیمسال تحصیلی ، نباید از 14 كمتر باشد.اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی كمتر از 14 باشد ، جهت ادامه تحصیل می بایست مجوز كمیسیون موارد خاص اخذ شود در غیر این صورت آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.

تبصره : نمره دروس پیشنیاز یا جبرانی در كارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت می شود ، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین كل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

میانگین كل نمرات دانشجو قبل از دفاع پایان نامه نباید از 14 كمتر باشد.

تبصره : دانشجویی كه پس از گذراندن كلیه واحد های درسی دوره ، میانگین كل نمرات او از 14 كمتر باشد ، در صورتی كه حداكثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد ، می تواند تا 16 واحد از دروسی را كه در آنها نمره كمتر از 14 گرفته است ، فقط در یك نیمسال تحصیلی تكرار كند و در صورت جبران كمبود میانگین كل ، مجاز  به دفاع از پایان نامه می باشد. دانشجویانی كه به هر دلیل نتوانند از این فرصت استفاده كنند از ادامه تحصیل محروم مانده و مدركی دریافت نمی كنند.

دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی كه آنرا به پایان نرسانده موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال (نیمسالهای)بعد برای تمدید آن اقدام نماید.

در صورتی كه پایان نامه ، از نظر هیات داوران، غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی كه از حداكثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نكند ، پایان نامه خود را كامل و باردیگر درزمانی كه هیات داوران تعیین می كنند از آن دفاع نماید. دانشجویانی كه در فرصت تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع كنند از تحصیل محروم شده و مدركی دریافت نمی كند.

تبصره : اعطای گواهی گذراندن واحد های درسی دوره به دانشجویی كه به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می ماند، حسب درخواست دانشجو بلامانع است.

  • ایران کاشی
  • خنثی
  • ضایعات